הסכם משתמש לאפליקציית - Amigos-Travel

 

כללי

1.       שימוש זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני

      שימוש זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני

      שימוש זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני זמני

 

התחייבויות המשתמש לשימוש תקין

2.       המשתמש מתחייב כי כל המידע שיועלה על ידו, יהיה נקי מכל הפרה של הוראות כל דין, וכן נקי מכל פגיעה בזכויות צד שלישי.

3.       המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

4.       במקרה של שימוש שלא תקין, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

 

בדיקת מודעות מהאפליקציה לצורך אי מתן שימוש למתווכים

5.       לחברה תהיה הזכות לשנות ו/או לקבוע כללים מתוקנים בכל עת, וזאת לצורך ניהולה התקין והיעיל של האפליקציה והחברה.

6.       בכל מקרה, יהיה אסור על המשתמש לבצע העברה של המודעה לכל גורם שלישי, בכל מקרה של שימוש שלא כדין על ידי אותו צד שלישי, המשתמש יחויב כלפי החברה בכל נזק הנגרם לה.

 

ניהול בלוגים באתר

7.       בשיקול דעתה של החברה, לאפשר קיומים של בלוגים ו/או פורומים מכל מן וסוג שהוא, לחברה תהא הזכות להחליט סגירתו ו/או פרסומו של פורום לפי שיקול דעתה.

8.       ככלל, החברה לא מתחייבת לבצע הליך של בחינת תוכנו של המידע המועלה על ידי משתמש באפליקציה, ומשכך  המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה בגין אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

9.       החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, ו/או יצירות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

 

ניהול כללי

10.   החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

11.   החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו ו/או לעדכון.

12.   החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

13.   החברה תהיה רשאית לבצע כל פעולת שימוש במידע כללי, ו/או בפרסומים ו/או בהודעות מכל מין וסוג שהוא לצורך קידום האפליקציה ומטרותיה.

 

הגבלת אחריות

14.   החברה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע

15.   המידע המתפרסם באפליקציה כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באפליקציה ו/או באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

16.   החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

17.   המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

18.   חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, אלא בכפוף לנוהלי האפליקציה ו/או בקבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

19.   אין להעביר מידע מכל מן וסוג שהוא הקיים באפליקציה זו, והעברת המידע מהווה פגיעה בזכויות היוצרים של המשתמשים והאפליקציה.

20.   משתמש שהעלה מודעה לאפליקציה זכויות היוצרים בה תהיינה כפי שנקבע בתקנון זה.

 

סיום ההתקשרות

21.   החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

22.   חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באפליקציה.

23.   המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באפליקציה, ככל שיודע לו על ידה.

24.   למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

 

בוררות

25.   מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

26.   גלישה באפליקציה זו על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.

27.   תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת החברה בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

 

תנאים נוספים

28.   החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באפליקציה מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באפליקציה והנוסח ההיסטורי של התקנון ישמר על ידי.

29.   המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

30.   החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים.

31.   המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאפליקציה וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באפליקציה, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

32.   מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באפליקציה, יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

33.   במקרה של מחלוקות משפטיות המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי החברה את פרטיו האישים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עימו מייד עם דרישתה הראשונה.

 

מדיניות הפרטיות

 

"הומלנד" מייחסת חשיבות רבה לפרטיות של המשתמשים באפליקציה, אשר הנם בעלי זכות להכיר את התנהלותה של "הומלנד", בדרך בה היא אוספת את המידע הנאגר אצלה בגין השימוש אשר מבוצע ע"י המשתמשים באפליקציה. התנאים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים הקבועים ב "תקנון והסכם לשימוש באפליקציה" ומטרתם הינה לתת הסבר לשימוש אשר עושה הומלנד במידע שנמסר לה באמצעות המשתמשים. תנאי מדיניות הפרטיות הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומפורטים להלן:

 

1.         עם התקנת האפליקציה ושימוש בשירותים הניתנים על ידה, באמצעות קבלת קוד אימות או פתיחת חשבון משתמש, הנך מאשר ומסכים לכללים המפורטים במדיניות פרטיות ובעיקר הנך נותן את הסכמתך לאיסוף הפרטים האישיים שלך וכן לאיסוף מידע נוסף, לעיבוד המידע והכללתו במאגר המידע של האפליקציה.

 

2.         המידע הנאסף ע"י "הומלנד" הינו בין השאר מידע גלוי וזמין הנובע משימוש של המשתמשים בשירותים הניתנים באפליקציה כאשר מידע זה אינו מהווה מידע אישי. המידע הלא אישי כולל ועשוי לזהות את מערכת ההפעלה את הדפים בהם ביקרו המשתמשים את המועדים בהם התחברו המשתמשים לאפליקציה כאשר מידע זה נאסף במאגר המידע של "הומלנד" ומשמש להתאמה ושיפור השירות הניתן ע"י "הומלנד" כן רשאית "הומלנד" לאסוף מידע אישי הכולל פרטים אישיים של המשתמשים אשר מסרו במודע ומרצונם החופשי את פרטי המידע האישי בעת התקנת האפליקציה ובתהליך הרישום לשימוש בה. המידע האישי כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד וכתובת הדואר האלקטרוני, בנוסף לכך על מנת לייעל ולשפר את השירות אמורה "הומלנד" לאסוף מידע על מיקום ה GPS  שלך וידוע לך כי "הומלנד" תוכל להעביר מידע זה לספקי שירותים שונים הקשורים באפליקציה.

 

3.         "הומלנד" רשאית להשתמש במידע האישי לצורך מתן שירותים, לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים, , לספק תמיכה ושירות למשתמש ולספק פרסומים ומסרים שיווקיים.

 

4.         באם יהיו קיימים באפליקציה "הומלנד" קישורים אשר אינם שייכים ל "הומלנד" ואולם הם כלולים באפליקציה לצורך נוחיות בלבד וקישורים אלו אינם באחריותה של "הומלנד" ואין לה אחריות כלפי המשתמשים לתוכן, לפרסומים או לכל מידע אחר הניתנים באמצעות קישורים אלו. כן יובהר כי, "על הדרך" אינה אחראית בכל דרך שהיא לנזקים אשר ייגרמו ע"י השימוש בקישורים אלו.

 

5.         התוכנה ובסיס הנתונים המהווים בסיס להפעלת האפליקציה הם בבעלות "הומלנד" או ניתנו לה בהרשאה והם מוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קנייניות. מלבד התנאים המפורטים בתנאי השימוש הקבועים ב"תקנון והסכם לשימוש באפליקציה" וכן בתנאים אלו המפורטים להלן לא ניתנת לך במפורש או מכללא כל הרשאה או זכות בקניין הרוחני של "הומלנד" אלא אם "הומלנד" נתנה לך הרשאה בכתב לעניין זה.

 

6.         המידע הניתן במסגרת האפליקציה ובכל התכנים הכלולים בה ניתנים ללא כל אחריות מצידה של "הומלנד".

 

7.         יובהר כי, השימוש באפליקציה וכל הנובע משימוש זה הינו באחריותך הבלעדית ו "הומלנד" אינה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהו עקיף או ישיר או תוצאתי בגין השימוש באפליקציה. ובכלל זאת, אינה אחראית לתביעה חוזית, נזיקית או כל תביעה אחרת עקב עוולה הנובע משימוש באפליקציה. "הומלנד" אינה אחראית לשימוש במידע, בקישורים הכלולים באפליקציה ואינה אחראית בכל דרך למחדלים של נותני השירות המהווים צד שלישי, מפיצים או ספקי שירותים נוספים ללא קשר עם "הומלנד" או מי מטעמה הודיעה על האפשרות לגרימתו של הנזק. הנך מסכים כי על אף האמור בסעיף זה כאשר האחריות היא מנדטורית האחריות לנזקים תוגבל לסכום של 10 ₪ והזכות שלך לפיצוי כספי בסכום זה היא במקום כל התרופות אשר עשויות להיות לך נגד "הומלנד".

 

8.         "הומלנד" מאפשרת למשתמשים זכות לבחור אם ייעשה שימוש במידע שלהם על מנת לשלוח להם חומרים שיווקיים ומתן הרשאה לקבלת החומר במועד התקנת האפליקציה כאשר משתמשים המעוניינים להפסיק לקבל את החומרים השיווקיים מ "הומלנד" יכולים להודיע כי אינם מעוניינים לקבל חומר שיווקי יותר. ובכל מקרה "הומלנד" רשאית לשלוח למייל להבהרה בלבד

 

9.         הנך מצהיר ומתחייב כי הנך בעל כשירות משפטית להתקשר בהסכם זה וכן לקיים ולעמוד בתנאי שימוש אלה לצורך ביצוע מלוא ההתחייבויות בהתאם לתנאי השימוש, כן הנך מתחייב כי אישורך לתנאי השימוש המפורטים בהסכם זה אינה סותרת ואינה מפרה כל הסכם אחר, כלל, תקנה צו או פסק דין אשר אתה מחויב אליהם. כן הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי השימוש שלך באפליקציה הינו באחריותך הבלעדית ובכפוף לכך כי תעמוד בהסכמים או בחוזים החלים ובכלל זאת תעמוד בהסכמים בגין השירותים המסופקים לך לרבות הסכמים רלוונטיים עם צדדים שלישיים אשר יחולו בכל זמן או שתידרש לקבל אותם על מנת שתוכל להשתמש בשירותים. כן הנך מסכים לשפות ולמנוע כל נזק מ "הומלנד" ומבעליה של האפליקציה בגין נזקים, תביעות, הפסדים הנובעים מהפעולות שלך באפליקציה או מהפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש הקבועים ב"תקנון והסכם שימוש באפליקציה".

 

10.     "הומלנד" תפעל לשמור ולמנוע העברת מידע אישי המצוי במאגרי האפליקציה לצדדים שלישיים למעט, במקרים המפורטים להלן בהם "הומלנד" תהיה רשאית לגלות מידע אישי. במקרה של קבלת צו משפטי או גילוי בהתאם לכל דין, לצורך אכיפת מדיניות פרטיות זאת וכן לאכוף את תנאי השימוש הקבועים ב"תקנון והסכם לשימוש באפליקציה" ובכלל זאת ביצוע חקירה להפרה אפשרית של מדיניות פרטיות או תנאי השימוש, לצורך מניעה או טיפול בתרמית או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות, לצורך היענות לפנייה מצד המשתמש, למתן מענה לטענה של הפרת זכויות של צדדים שלישיים , לצורך הגנה על זכויות הקניין, לצורך שימוש יעיל יאפשר העברת מידע לספקים על מיקום ה GPS  שלך או במקרה בו קיים אישור מפורש שלך לגילוי המידע. כן יובהר כי, "הומלנד" רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "הומלנד".

 

11.     "הומלנד" נוהגת בהתאם למקובל בתחום האפליקציות לעניין אבטחת המידע האישי של המשתמשים ועל מנת למנוע שימוש לרעה במידע זה ובכל מקרה "הומלנד" אינה אחראית על כך כי לא יהיה מצב בו תבוצע גישה לרעה ללא הרשאה למידע האישי

 

 

12.     "הומלנד" מאפשרת למקבלי השירות –לבצע את התשלום בגין פרסום מודעה באמצעות כרטיס אשראי אשר פרטיו נמסרים לחברת סליקה אינטרנטית ועל כן ידוע לך כי "הומלנד " אינה אחראית לכל נזק שייגרם בגין השימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי.

 

13.     "הומלנד " שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לשנות את התנאים במדיניות פרטיות זאת ועל כן מתבקשים המשתמשים לעיין מידי פעם בדף מדיניות הפרטיות על מנת להתעדכן בשינויים המבוצעים בו, כאשר המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר המועד בו נעשה השינוי במדיניות פרטיות מהווה הסכמה שלך לכך כי השינויים אשר בוצעו במדיניות פרטיות מחייבים אותך.

 

14.     יובהר כי במקרה בו תיווצר מחלוקת בגין תנאי השימוש המפורטים במדיניות פרטיות זאת אתה מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית משפט השלום בירושלים בלבד.

 

"הומלנד" מאפשרת לך להעביר הערות ושאלות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות ולהגנה על הפרטיות ועל כן הנך מתבקש ליצור קשר באמצעות האימייל Contact@HomeLand.co.il.